Зміна директора або зміна відомостей про керівника

У  товаристві  з  обмеженою   відповідальністю    створюється виконавчий  орган:  колегіальний  (дирекція)   або    одноособовий (директор).  Дирекцію  очолює  генеральний    директор. Членами
виконавчого органу можуть бути також і особи, які не є  учасниками товариства.Дирекція  (директор)  вирішує    усі    питання    діяльності товариства, за винятком тих, що належать до виключної  компетенції загальних  зборів  учасників.  Загальні збори учасників товариства можуть  винести  рішення  про  передачу  частини  повноважень,  що
належать їм, до компетенції дирекції (директора). Дирекція  (директор)  підзвітна  загальним зборам учасників і організує  виконання  їх  рішень.  Дирекція  (директор)  не вправі приймати рішення, обов’язкові для учасників товариства.Дирекція  (директор)  діє  від  імені  товариства  в   межах, встановлених даним Законом та установчими документами.Генеральний директор має право без довіреності виконувати діївід імені  товариства.  Інші  члени  дирекції  також  можуть  бути наділені цим правом.Генеральний  директор  (директор)  не  може  бути   одночасно
головою загальних зборів учасників товариства.

У разі зміни директора залишається необхідність для проведення відповідних реєстраційних дій та підготовці необхідних документів та заяв( протоколу загальних зборів та наказів про призначення директора)

Для зміни керівника або відомостей про керівника подаються такі документи:

– заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі (Форма 3);

– примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення загальних зборів учасників Товариства про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру( підписи учасників Товариства засвідчуються нотаріальрно)

– установчий документ юридичної особи в новій редакції – у разі внесення змін, що містяться в установчому документі;,

– квитанція про сплату адміністративного збору.

Ціна послуги: від 1000 + нотаріальні витрати.

Строк: 2 дні.

This post is also available in: Russian